Informācija

Jūrkalnes pagasts meklējams starp Ventspili un Liepāju, tas stiepjas gandrīz 14 km garumā gar Baltijas jūru.

Rīga - 195 km

Pāvilosta - 20 km

Ventspils - 50 km

Kuldīga - 45 km

Jūrkalnes krasta un pludmales aizsardzību un izmantošanu nosaka vairāki Latvijas Republikas normatīvie dokumenti ,no kuriem galvenie ir Aizsargjoslu likums ,Sugu un biotopu likums , kā arī teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Atcerēsimies ,ka krasta kāpu aizsargjoslā ir aizliegts :

pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem ārpus koplietošanas ceļiem ,

kurt ugunskurus un celt teltis ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām ,

bojāt un iznīcināt dabisko kāpu zemsedzi.

Jūras krasts ir pakļauts gan jūras viļņiem , gan vējiem ,gan arī cilvēka darbībām .Kāpas pieder pie visvieglāk apdraudamām un iznīcināmām dabas teritorijām. Ja gribam par tām priecāties un izmantot atpūtai ,jāveic īpaši aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi. Katru jūsu atpūtu un apmeklējumu pludmales teritorijā ir jāsaskaņo ar zemes īpašnieku vai apsaimniekotāju .